ΕΨΕΤΕΜ

Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκµηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (Music Documentation Laboratory)

ΦΕΚ ίδρυσης: Β΄ 281/11.2.2016 στο ΤΕΙ Ηπείρου και επανίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Β΄ 4818/2.11.2020

Ανθρώπινο δυναμικό:

Γιώργος Κοκκώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής
Μαρία Ζουμπούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αθανάσιος Τρικούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτρης Έξαρχος, Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτρης Μυστακίδης, ΕΔΙΠ
Απόστολος Τσαρδάκας, ΕΔΙΠ
Παναγιώτης Τσερίκης, ΕΔΙΠ
Επιστημονικοί συνεργάτες, Πανεπιστημιακοί υπότροφοι, Διδάσκοντες μουσικών οργάνων με σύμβαση 407, καθώς και Διδακτορικοί φοιτητές

περιγραφή

δράσεις

ερευνητικά προγράμματα