αξιολόγηση

Έκθεση αξιολόγησης μαθημάτων (Ακαδημαϊκό έτος 2021-22)

Έκθεση αξιολόγησης μαθημάτων (Ακαδημαϊκό έτος 2020-21)

Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οικονομικό έτος 2023)

Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2021-22, οικονομικό έτος 2022)

εξωτερική αξιολόγηση (2014)