κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με την υπ. αριθμ. 105/Θ.2/13.07.2023 απόφαση επικαιροποίησε τα εξής κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών μέσω Erasmus+

  1. Το εξάμηνο του φοιτητή: να δίνεται προτεραιότητα σε μεγαλύτερα εξάμηνα, έναντι των μικρότερων (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανός αριθμός ECTS για αντιστοίχιση)
  2.  Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των ολοκληρωθέντων μαθημάτων
  3.  Ο αριθμός ολοκληρωθέντων μαθημάτων επί του συνόλου των μαθημάτων μέχρι το εξάμηνο φοίτησης
  4.  Γλωσσομάθεια
  5.  Συνέντευξη του φοιτητή στον τμηματικά υπεύθυνο του  Erasmus+

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής