εκδόσεις

Οι Εκδόσεις του πρώην Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής δρομολογήθηκαν το 2003 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΛΠΜ, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και το ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Η λειτουργία ενός εκδοτικού label ως μη κερδοσκοπικό εγχείρημα, αξιοποίησε την υποδομή και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΛΠΜ και αποσκοπούσε:

– Στην έκδοση εντύπων, δίσκων ακτίνας ή πάσης φύσεων ηλεκτρονικών εκδόσεων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

– Στον εμπλουτισμό της επιστημονικής βιβλιογραφίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τις μουσικές παραδόσεις του ελλαδικού χώρου

– Στην προαγωγή της μουσικολογίας και κάθε άλλης επιστήμης που εστιάζει στον μουσικό πολιτισμό, ιδιαίτερα δε στον λαϊκό

– Στην προαγωγή εκδόσεων που υποστηρίζουν την μουσική παιδαγωγική, μάλιστα δε αυτή που σχετίζεται με τις μουσικές παραδόσεις του ελλαδικού χώρου

– Στην προώθηση μεταφράσεων και συν-εκδόσεων με άλλα ιδρύματα και φορείς, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος

– Στην επιστημονική εκλαΐκευση και την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας

– Στην προαγωγή του ερευνητικού έργου των συνεργατών του ΤΛΠΜ κατά προτεραιότητα, αλλά και κάθε άλλου ερευνητή που δραστηριοποιείται σε ανάλογους χώρους

– Στην παροχή της δυνατότητας σε νέους επιστήμονες να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, συμπληρώνοντας την προσφορά των εμπορικών εκδόσεων και στηρίζοντας ποιοτικές επιλογές

– Στην δημιουργία μιας ταυτότητας για το ΤΛΠΜ που θα αντανακλά την εσωτερική δυναμική και θα κοινοποιεί την δραστηριότητά του.

Οι εκδόσεις του ΤΛΠΜ επαυξήθηκαν στη συνέχεια με αυτές των εργαστηρίων ΕΨΕΤΕΜ και ΕΒΟΜΙΠ και εντάσσονται πλέον στο νέο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

εκδόσεις ΤΛΠΜ

εκδόσεις ΕΨΕΤΕΜ

εκδόσεις ΕΒΑΜΙΠ