κανονισμός διδακτορικών σπουδών

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).
Στον παρόντα κανονισμό αποτυπώνονται η δομή, οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό. Επιπλέον, καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Άρθρο 2
Όργανα του ΠΔΣ
Τα όργανα του ΠΔΣ είναι:
i. Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ), η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο Ν. 4485/2017 (Άρθρο 21, παραγ. 1).
ii. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ), η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Η ΕΔΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με διετή θητεία. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ως Πρόεδρο της ΕΔΣ ένα από τα πέντε μέλη ΔΕΠ που την απαρτίζουν. Αρμοδιότητές της είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, η προετοιμασία προκήρυξης υποβολής αιτήσεων, η διαχείριση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και η οργάνωση της ετήσιας παρουσίασης της προόδου των υποψηφίων διδακτόρων. Όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 3
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΔΣ είναι η επιστήμη της Μουσικολογίας τόσο στη βασική έρευνα όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.

Άρθρο 4
Διδακτορικοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Μουσικολογία.

Άρθρο 5
Εισαγωγή φοιτητών στο ΠΔΣ
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η προκήρυξη είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κατά το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το εαρινό εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθορίζονται στην προκήρυξη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στην Μουσικολογία ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι ΠΜΣ για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του ΠΜΣ μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος ΑΕΙ, μη κάτοχος ΔΜΣ υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής
• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής)
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Ευσύνοπτη παρουσίαση μιας συγκροτημένης ερευνητικής πρότασης, με την σχετική βιβλιογραφία
• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα)
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Άρθρο 6
Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων – Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

H Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της ΕΔΣ εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής γνώμης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Ν. 4485/2017. Όσοι γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (βλέπε και Άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού) και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής.
Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.
Μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση της ΕΔΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος. Ριζική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και ο υποψήφιος δεν μπορεί να την ολοκληρώσει πριν την παρέλευση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας (βλέπε Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού) από την ημέρα που εγκρίθηκε η αλλαγή.

Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣE.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτήσεως του προς τη Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη χρονικές περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την αναστολή. Την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος για αναστολή σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται επί της αίτησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΔΣ. Το χρονικό διάστημα αναστολής δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.
Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια μητρότητας και ανατροφής, θεωρούνται αυτοδίκαια χρόνος αναστολής σπουδών πέραν του προαναφερθέντος χρόνου αναστολής.
Υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος δεν αποκτά το Διδακτορικό Δίπλωμα εντός των προθεσμιών, όπως αυτές περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος Άρθρου, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και στον υποψήφιο διδάκτορα.

Άρθρο 8
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Η διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται στο Άρθρο 39 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα ένας επιβλέπων ορίζεται σε πέντε (5). Ο επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής δύναται να αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 39 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) όταν εκλείψει ή όταν απουσιάσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή αδυνατεί να τελέσει τα χρέη του επιβλέποντος. Δύναται επίσης να αντικατασταθεί από την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής όταν με αίτησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος παραιτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση αναγράφονται στην αίτησή του οι ακριβείς λόγοι της παραίτησής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του Άρθρου 39 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Στην περίπτωση που η επίβλεψη ανατεθεί σε ένα από τα δύο εναπομείναντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμα και καθ΄ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάποιο μέλος, το τρίτο μέλος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση του νέου επιβλέποντος.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, με αιτιολογημένη αίτησή του, την αντικατάσταση του Επιβλέποντος Καθηγητή και να προτείνει νέο επιβλέποντα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ΕΔΣ καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη για να προβάλλει τους λόγους της αίτησης αντικατάστασης. H ΕΔΣ αποφαίνεται για τη σοβαρότητα των λόγων και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκριση ή μη της αντικατάστασης του Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε περίπτωση έγκρισης της αντικατάστασης, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία ο Επιβλέπων Καθηγητής παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθείται από την αρχή η διαδικασία ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή, Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τίτλου Διδακτορικής Διατριβής. Σε μια τέτοια περίπτωση η χρονική διάρκεια υπολογίζεται από την ημερομηνία καθορισμού του αρχικού τίτλου σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου άλλου μέλους της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Επιτροπή συμπληρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΕΔΣ.
Οριστικοποίηση-τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής δύναται να γίνει με εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος πριν από τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Υποψηφίου Διδάκτορα
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι και πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, σχετικά με τις παροχές πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού, και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης όπως ισχύει και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής μεριμνούν ο Επιβλέπων Καθηγητής και ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται:
α) να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο.
β) να υποβάλλει εγγράφως, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου κάθε έτους, αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής.
H Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τη λήψη του αναλυτικού υπομνήματος από τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλλει κατά το μήνα Ιούνιο την ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου. Τόσο το αναλυτικό υπόμνημα του υποψηφίου όσο και η ετήσια έκθεση προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. Στην περίπτωση που η ΕΔΣ κρίνει ότι η πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα δεν είναι ικανοποιητική, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος τη λήψη σχετικών μέτρων,
γ) να παρουσιάζει προφορικά, δημόσια την πρόοδό του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος σε ημερομηνία την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής, δημόσιας παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει ένας (1) χρόνος από τη σύσταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
ε) να συμμετέχει σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες του ανατίθενται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και άλλες υποβοηθητικές προς το Τμήμα υποχρεώσεις (π.χ. επιτηρήσεις εξετάσεων ή επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με ωριαία αντιμισθία η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε του Ν. 3685/2008, που παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το Άρθρο 88 παρ. α του Ν. 4485/2017). Η απασχόληση αυτή τελεί υπό την ευθύνη του Επιβλέποντα Καθηγητή και δεν πρέπει να αποσπά τον υποψήφιο διδάκτορα από τις βασικές υποχρεώσεις του,
στ) να έχει τακτική φυσική παρουσία στο Τμήμα, και
ζ) να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του σε συνέδρια το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρεί κάποια από τις παραπάνω υποχρεώσεις η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα έγγραφης υπόμνησης συμμόρφωσης στην οποία θα πρέπει ο υποψήφιος να ανταποκριθεί θετικά εντός ενός εξαμήνου. Εφόσον ο υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, μετά από νέα εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η Συνέλευση δύναται να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και στον υποψήφιο διδάκτορα.

Άρθρο 10
Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής
Η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να αποτελεί σε βάθος πρωτότυπη έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα στο αντικείμενό της, που στοιχειοθετείται με παρουσίαση αποτελεσμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε έγκριτα διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών.
Η Διδακτορική Διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συγγραφή της στην Αγγλική, εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας το έχει δηλώσει είτε στην αρχική του αίτηση είτε με νεότερη αίτηση και συμφωνία της ΕΔΣ η οποία επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα ενδεικτικού μεγέθους έως 10 σελίδων.
H Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, όταν κρίνει ότι περατώθηκε η έρευνα του υποψηφίου, επιτρέπει εγγράφως σ’ αυτόν τη συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής και την έγγραφη θετική εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο υποψήφιος διδάκτορας αιτείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Την αίτηση συνοδεύουν οκτώ (8) βιβλιόδετα και ηλεκτρονικά αντίγραφα της υπό κρίσης Διδακτορικής Διατριβής.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.
Η ΕΔΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Άρθρο 41 του Ν. 4485/2017), στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο ορισμός της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται όπως ορίζεται στο Άρθρο 41 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο στο οποίο εκπονείται η Διδακτορική Διατριβή. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του ΠΜΣ με ειδική πρόσκληση συγκαλεί σε καθορισμένο τόπο και χρόνο την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει δημοσίως τη Διδακτορική Διατριβή του.
Σε περίπτωση κωλύματος του Επιβλέποντα Καθηγητή ή άλλου λόγου, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο Πρόεδρος του Τμήματος δύναται να συγκαλέσει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 41 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).
Στην πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται και στη ΕΔΣ, αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία είναι δημόσια και ανοικτή και μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η πρόσκληση αναρτάται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δημόσιας παρουσίασης σε εμφανή σημεία στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος, στους λοιπούς χώρους του Τμήματος και την ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η έναρξη της διαδικασίας της δημόσιας υποστήριξης, παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής, προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης, ο υποψήφιος διδάκτορας αναλύει και παρουσιάζει τα συμπεράσματα της Διδακτορικής του Διατριβής σε χρόνο μιας ωριαίας διάλεξης. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και οι υπόλοιποι παρόντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια και παρατηρήσεις.
Αμέσως μετά τη δημόσια υποστήριξη η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται σε κλειστή συνεδρίαση υπό την προεδρία του Επιβλέποντος Καθηγητή και κρίνει την ποιότητα της Διδακτορικής Διατριβής και αποφαίνεται αν η Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και αν συνιστά συμβολή στην επιστήμη. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή μπορεί
• να εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί,
• να εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή ζητώντας ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις,
• να ζητήσει μείζονος σημασίας τροποποιήσεις,
• να αρνηθεί την έγκρισή της διαπιστώνοντας τυχόν αδυναμίες και να προτείνει την εκ νέου υποβολή και επανεξέτασής της σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών αλλά εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξέτασης, και
• να μην εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή και να μην προτείνει την εκ νέου υποβολή της.
Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον πέντε (5) παρόντων, με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη, μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς. Για τον ανωτέρω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον πέντε (5) παρόντων, με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη, μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Στην περίπτωση έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής με ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να υποβάλλει την τροποποιημένη διατριβή και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εξέτασης.
Στην περίπτωση που απαιτούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, την τροποποιημένη Διδακτορική Διατριβή εγκρίνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή και, σε περίπτωση έγκρισης, αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου με έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης και χαρακτηρισμού που αναφέρθηκε ανωτέρω. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία εξέτασης.
Σε περίπτωση που η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή δεν εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή διαπιστώνοντας βαθύτερες αδυναμίες και προτείνει την εκ νέου υποβολή της, σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, αλλά εντός ενός έτους από την ημερομηνία εξέτασης, η τροποποιημένη Διδακτορική Διατριβή επανεξετάζεται από την ίδια Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το ΠΔΣ του Τμήματος.
Σε περίπτωση μη έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής και μη δυνατότητας εκ νέου υποβολής, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το ΠΔΣ του Τμήματος.
Σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της κάθε διαδικασίας η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα, με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη, μέλη της το οποίο και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του διδάκτορα, εφ’ όσον έχει εγκριθεί η Διδακτορική Διατριβή. Στο Πρακτικό αναφέρεται οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των παρόντων μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Απονομή του διδακτορικού τίτλου και αναγόρευση
Εντός διμήνου από την τελική έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής, γίνεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος παρουσίαση του Πρακτικού της Εξεταστικής Επιτροπής και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις. Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με τη φροντίδα του υποψηφίου διδάκτορα, ο οποίος και καταθέτει 14 αντίτυπά της ως εξής:
• Από ένα στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
• Τέσσερα στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενα από ηλεκτρονικό αντίγραφο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αριθ. Πρωτ. 11619/8-4-2013 έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ένα στη ΕΔΣ (και σε ηλεκτρονική μορφή).
• Ένα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Ο τίτλος και η περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής αναρτώνται στον ιστοσελίδα του Τμήματος. Η τελική μορφή του κειμένου της Διδακτορικής Διατριβής (μετά από έγγραφη άδεια του διδάκτορα) αναρτάται σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος.
Το κείμενο της καθομολόγησης αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 12
Υποτροφίες – Έμμισθες θέσεις
Για τη χορήγηση υποτροφιών ή άλλων έμμισθων θέσεων, εφόσον είναι διαθέσιμες, προηγούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες και έπονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την πηγή της χρηματοδότησης. Η διαδικασία επιλογής γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα, την οποία συνυπογράφει ο επιβλέπων. Στη συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους διδάκτορες. Επιπλέον, ισχύουν οι περιορισμοί που θέτει ο οργανισμός που παρέχει τις υποτροφίες.
Οι υποτροφίες ή άλλες έμμισθες θέσεις δίνονται κατά προτεραιότητα σε υποψήφιους διδάκτορες, με κριτήριο τον υψηλότερο βαθμό ο οποίος καθορίζεται ως εξής:
α) Για κατόχους ΔΜΣ στην Μουσικολογία ή συναφές αντικείμενο, χρησιμοποιείται ο βαθμός του ΔΜΣ.
β) Για κατόχους του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, χρησιμοποιείται ο βαθμός του τίτλου αυτού.
γ) Για φοιτητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, χρησιμοποιείται ο βαθμός του πρώτου κύκλου σπουδών τους, πολλαπλασιασμένος επί 0,9.
Για όσους εμπίπτουν σε περισσότερες από μία από τις περιπτώσεις α) & β), χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος από τους βαθμούς τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός του πρώτου κύκλου σπουδών και τυχόν νέα ισοβαθμία επιλύεται με κλήρωση.
Οι έμμισθες θέσεις που δίνονται για παροχή επικουρικού έργου, αφορούν σε επικουρικό έργο επιπλέον από αυτό που παρέχει ο υποψήφιος διδάκτορας ως μέρος των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από την πηγή χρηματοδότησης, η διάρκεια των υποτροφιών είναι εξαμηνιαία με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής επίδοσης του υποψήφιου διδάκτορα στο επικουρικό έργο που του έχει ανατεθεί.

Άρθρο 13
Λοιπές Διατάξεις
1) Η Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να επιτρέψει στον υποψήφιο διδάκτορα να μεταβεί, στα πλαίσια του ΠΔΣ, για ορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Πριν την υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: α) ολόκληρη η Διδακτορική Διατριβή ή τα ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει υποβληθεί ήδη προηγουμένως σε δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα, και ότι β) η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε κάτω από τους διεθνείς ηθικούς και ακαδημαϊκούς κανόνες δεοντολογίας και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ο υποψήφιος θα πρέπει να μην έχει προβεί σε ιδιοποίηση ξένου επιστημονικού έργου και να έχει πλήρως αναφέρει τις πηγές που χρησιμοποίησε στην Διδακτορική Διατριβή.
3) Διδακτορικός τίτλος ο οποίος χορηγήθηκε είναι δυνατό να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν, την εποχή απόκτησής του, οι εκ του νόμου και του παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση του τίτλου γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με πλειοψηφία των ¾ της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε δεύτερο επίπεδο, του θέματος επιλαμβάνεται η Σύγκλητος, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
4) Ο υποψήφιος διδάκτορας και η Διδακτορική Διατριβή οφείλουν να είναι συνεπείς με τις συνήθεις ακαδημαϊκές πρακτικές. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα μη συμβατά με τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ο υποψήφιος διδάκτορας χάνει αυτόματα και οριστικά την ιδιότητά του αυτή και διακόπτεται κάθε σχέση του με το Τμήμα. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οριστικά τίτλο που έχει απονεμηθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή αναγορευθείς διδάκτορας αποδειχθεί, έστω και εκ των υστέρων, ότι έχει προβεί σε λογοκλοπή (βλέπε παρ. 3 του παρόντος Άρθρου).
5) Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
6) Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι ένα πλήρες και αυτοτελές επιστημονικό έργο και όχι συρραφή εργασιών και να μπορεί να δημοσιευθεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή μονογραφίας.
7) Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΔΣ.
8) Ο κανονισμός γνωστοποιείται σε έντυπη μορφή και μέσω του ιστότοπου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.