Μαρία Ζουμπούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (ΦΕΚ: 542, τ. Γ΄, 15.5.2018)

Τηλ.: 2681050297

email:  zoubouli@uoi.gr
Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμική ιστορία με έμφαση στις αισθητικές θεωρίες.
Μαθήματα στο ΠΠΣ: Τέχνη και πολιτισμοί, Ιστορία της ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης, Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικής εργασίας, Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι, Τοπική ιστορία και μουσική.

Η Mαρία Zουμπούλη πρωτοδιορίστηκε στο Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου το 2003.

Σπούδασε στην Γαλλία: Doctorat, DEA & Diplôme στο αντικείμενο Histoire et Civilisations (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) και Maîtrise Iστορίας της Tέχνης και Aρχαιολογίας (Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne). Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο New Europe College, Βουκουρέστι, με υποτροφία Eugen Ionescu.

Με την επιστημονική της ιδιότητα εργάστηκε στο Centre d’Études Byzantines, Balkaniques et Néohelléniques (EHESS) ως επιμελήτρια επιστημονικών εκδόσεων, σε αρχαιολογικές ανασκαφές (Centre National de la Recherche Scientifique και Γαλλική Aρχαιολογική Σχολή Aθηνών), ως συντονίστρια επιστημονικού προγράμματος (Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού – Πανεπιστήμιο Iωαννίνων), καθώς και σε βιβλιοθήκες (Bibliothèque Publique d’Information – Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou και Bibliothèque Byzantine – Institut National des Langues et Civilisations Orientales / Collège de France). Εργάστηκε επίσης ως προσκεκλημένη ερευνήτρια στο Centre Léon Robin (CNRS, Paris).

Το 1998 συμμετέχει στην σύνταξη της πρότασης για την ίδρυση του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Έκτοτε συν-διαμορφώνει τον οδηγό σπουδών και εργάζεται για την οργάνωση, εξοπλισμό και στελέχωση του Τμήματος, του οποίου διατέλεσε προϊσταμένη για 3 έτη. Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη για την υλοποίηση του Προγράμματος Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), με το οποίο σχετίζονται ως επί το πλείστον οι εκδηλώσεις, ημερίδες, εκδόσεις κλπ. που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΛΠΜ.

Είναι συνεργαζόμενο μέλος του Laboratoire Orient & Méditerrannée (UMR 8167: Centre National de la Recherche Scientifique, Paris IV, Paris 1, École Pratique des Hautes Études, Collège de France). Εϊναι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Association Pierre Belon (Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris), και του περιοδικού Études Balkaniques.

Επιστημονικό έργο τελευταίας πενταετίας

Αναλυτικό βιογραφικό