προκήρυξη για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

προκήρυξη για την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έως την 30ή Ιουνίου 2020 (εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, στην Μουσικολογία ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
Πρόσφατα απόφοιτοι ΠΜΣ για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του ΠΜΣ μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος ΑΕΙ, μη κάτοχος ΔΜΣ υπό την προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής. Δείτε την Αίτηση εδώ

• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών

• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής)

• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών

• Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

• Ευσύνοπτη παρουσίαση μιας συγκροτημένης ερευνητικής πρότασης, με την σχετική βιβλιογραφία

• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα)

• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές

• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από πλήρη φάκελο με τα αιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Άρτας, Κωστακιοί, Τ.Κ. 47150, τηλ. 26810-50300).