ΕΨΕΤΕΜ – περιγραφή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο των ελληνικών λαϊκών μουσικών παραδόσεων οι οποίες περιλαμβάνουν το ρεμπέτικο και αστικό λαϊκό τραγούδι, τις μουσικές παραδόσεις της ελληνικής υπαίθρου, την λαϊκότροπη νεοελληνική μουσική και τα σύγχρονα ρεύματα, καθώς και τις εκφράσεις της λόγιας νεοελληνικής μουσικής.

Ειδικότερα, σκοπός του Εργαστηρίου είναι:

1) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πεδίο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στους ως άνω τομείς,

2) η συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής με σκοπό την  ανταλλαγή εμπειριών και την ακαδημαϊκή−καλλιτεχνική κινητικότητα,

3) η διενέργεια υλοποίησης διδακτορικών διατριβών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Κέντρα Έρευνας της ημεδαπής και αλλοδαπής,

4) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που εκπονούν προγράμματα πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

5) η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις πολιτισμικού περιεχομένου σχετικών με τους τομείς του Εργαστηρίου,

6) η υλοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων, εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις λαϊκές παραδόσεις του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Απώτερος στόχος, πέραν του στενά ακαδημαϊκού, είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην αισθητική καλλιέργεια ενός ευρύτερου κοινού, και μάλιστα κοινωνικών ομάδων που είναι λιγότερο μυημένες στον αισθητικό προβληματισμό και περισσότερο εθισμένες στη μαζική κουλτούρα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται ως εξής:

  • Προαγωγή της έρευνας σε κάθε τομέα χωριστά, προς όφελος των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με αυτά.
  • Συντονισμός των υφιστάμενων «κυττάρων» έρευνας και παιδαγωγικής πρακτικής που οργανώνονται γύρω από τα μαθήματα, είτε με την στενή έννοια της διδακτικής πράξης, είτε με την ευρύτερη, της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των διδασκόντων.
  • Διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων διαλέξεων, παραστάσεων, προβολών, εκθέσεων, εκδόσεων, καλλιτεχνικών «κατασκηνώσεων» (residences d’artistes).
  • Αξιοποίηση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ) το οποίο αποτελεί βάση του Εργαστηρίου, καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου.
  • Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων με στόχο την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού.
  • Παραγωγή προϊόντων πολιτισμικού ενδιαφέροντος σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με την αξιοποίηση του εξοπλισμού του Τμήματος (στούντιο ηχογράφησης, ηλεκτρονικός και ψηφιακός εξοπλισμός κ.λπ.).