Ζαγόρι φύση και πολιτισμός. Ψηφιακός οδηγός

Φορείς χρηματοδότησης

Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013»

Ταυτότητα Έργου

Τίτλος Πράξης: «Ζαγόρι, φύση και Πολιτισμός, Ψηφιακός Οδηγός», κωδικός ΟΠΣ: 346949
Υλοποίηση: Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου – ΕΨΕΤΕΜ (Άρτα)
Επιστημονικά υπεύθυνη: Ζουμπούλη Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια
Φορέας Χρήστης: Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων (Ιωάννινα)

Περίοδος υλοποίησης: 01/04/2011 έως 31/08/2015

Βασικός στόχος της Πράξης: συλλογή και κατηγοριοποίηση των εκφάνσεων του τοπικού πολιτισμού του Ζαγορίου και οργάνωσή των σχετικών δεδομένων σε ψηφιοποιημένη μορφή, εν είδει ηλεκτρονικού “οδηγού” που θα προσφέρεται διαδικτυακά για ερευνητική χρήση [ειδικές κατηγορίες κοινού / πολλαπλή παιδαγωγική αξιοποίηση], για αναβάθμιση του περιηγητικού τουρισμού [ευρύ κοινό], αλλά και για την ουσιαστική στήριξη του “κοινού” των Ζαγορισίων [άμεση ωφέλεια για τους αυτόχθονες σε οικονομικό, και προπαντός σε ηθικό επίπεδο].

Τομείς ανάδειξης: τοπική Ιστορία – Οικονομία – Δημογραφία, Φυσικό και δομημένο περιβάλλον, Θρησκευτικά – Ιστορικά μνημεία, Λογιοσύνη και παιδεία, Μουσική και Λαογραφία, Καθημερινή ζωή.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://izagori.gr/ η οποία εμπεριέχει το σύνολο των παραδοτέων του έργου.