περιγραφή ΕΒΑΜΙΠ

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου:

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσέγγιση ενός ευρύτατου υλικού, προσπελάσιµου µε διαφορετικά διανοητικά εργαλεία και µεθόδους, ανάλογους µε την επιστηµονική σκευή των συµµετεχόντων, και µε άξονα ή αφορµή τη µουσική. Κατά συνέπεια επιδιώκεται η ανάδειξη ευρύτερων πολιτισµικών φαινοµένων, η αποτύπωση των εγχώριων κουλτουρών και η ιστορική τους διάσταση. Ως γεωγραφικός χώρος περιγράφεται η γεωφυσική, ιστορική και πολιτισµική ενότητα στην οποία διαµορφώθηκαν οι πολιτισµοί, οι οποίοι µελετώνται και θεραπεύονται κατά µεγάλο ποσοστό στο ΤΛΠΜ. Ως χρονική ενότητα προτάσσεται η νεώτερη και σύγχρονη εποχή στον ευρύτερο χώρο. Οι δράσεις περιλαµβάνουν την εκπαιδευτική πράξη, την ερευνητική διάσταση και την εκτελεστική διαδικασία.
Οι προοπτικές ανάπτυξής του εξυπηρετούνται από την ώσµωση των διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων που συνυπάρχουν στο ΤΛΠΜ µε τη διεπιστηµονική προσέγγιση συγκεκριµένων περιπτώσεων µελέτης. Με αφορµή ή επικεντρώνοντας σε µουσικές περιπτώσεις η παραγωγή νέας γνώσης σε σχετικά µη χαρτογραφηµένες επιστηµονικές περιοχές, όπως η µουσική και η µουσικολογία και τα έθνη−κράτη ή οι αυτοκρατορίες, ο λόγος και η χρήση της ιστορίας στη διαµόρφωση αυτής της σχέσης, ιστορικές, πολιτισµικές και θεωρητικές διαστάσεις σε ζητήµατα όπως οι αστικές µουσικές ή της υπαίθρου, εγγράµµατες ή προφορικές.

Ερευνητικές δραστηριότητες:

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα υποστηρίζει εστιάζονται:
α. σε κάλυψη αρχικά σε προπτυχιακό και στη συνέχεια σε μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του ΤΜΣ σε μουσικολογική έρευνα και σε ιστορική τεκμηρίωση αναφορικά με το χώρο των βαλκανικών και των ανατολικών μουσικών. Σε αυτό το επίπεδο είναι επιθυμητή η συνδρομή όλων των γνωστικών αντικειμένων των κοινωνικών επιστημών, τα οποία θεραπεύονται στο ΤΜΣ
β. η έρευνα για τις ανατολικές και τις βαλκανικές μουσικές, σε συνδυασμό με τη μελέτη των κοινωνιών και πολιτισμών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής στην ιστορική τους διάσταση
γ. η υποστήριξη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών σχετικών με το παρελθόν της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Μεσογείου
δ. η διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και μουσικών εκδηλώσεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του ΕΒΑΜΙΠ
ε. η εκδοτική αποτύπωση της προαναφερθείσας επιστημονικής παραγωγής
στ. η μελέτη των ανατολικών και των βαλκανικών μουσικών με συγκεκριμένες επιτελεστικές φόρμες και εκτελεστική πρακτική.

Εργαστηριακή υποδομή:

Ειδικός εξοπλισμός ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, φωτογράφησης ερευνητικού υλικού. Ειδικός εξοπλισμός ψηφιοποίησης και επεξεργασίας ερευνητικού υλικού.

Υπηρεσίες σε τρίτους:

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συνεργασίες με φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επιδιώκουν εκδόσεις προϊόντων πολιτισμικού ενδιαφέροντος (έντυπα και ψηφιακά). Οργανώνουν παραστάσεις, συμμετέχουν σε φεστιβάλ και καλλιτεχνικές συναντήσεις, παίρνουν μέρος σε debates και συνέδρια. Ο απώτερος σκοπός του ΕΒAΜΙΠ είναι η διάχυση της παραγόµενης γνώσης, καθώς δεν πρέπει να περικλείεται αποκλειστικά στο ακαδηµαϊκό πλαίσιο, αλλά ευρύτερες κοινωνικές οµάδες να γίνονται δέκτες της επιστηµονικής παραγωγής.

Ερευνητικά έργα (ενδεικτικοί τίτλοι):

Νίκος Ανδρίκος, Δικοινοτικές μουσικές γεωγραφίες της Κωνσταντινούπολης κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο, ΕΛΙΔΕΚ Εργαστήριο Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020-2021)
Ασπασία Θεοδοσίου, “Crosslocations” (ERC ADVANCED GRANT) – https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/crosslocations (2017-2022)
Κυριάκος Καλαϊτζίδης: Πιλοτικό πρόγραμμα εξηγήσεων κοσμικής μουσικής από την παλαιά βυζαντινή μουσική σημειογραφία. Φορέας υλοποίησης: Orient-Institut Istanbul με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάσση. Χρόνος υλοποίησης: 1/10/2016 – 31/3/2017
Ηλίας Σκουλίδας, “Myth and Legends in the Contemporary Western Balkans”, Creative Europe: SCUB Some Call us Balkans https://www.facebook.com/ICSE.co/posts/4604498432924510/, https://www.linkedin.com/company/some-call-us-balkans-scub/?trk=ppro_cprof&originalSubdomain=gr  (2021)

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Νίκος Ανδρίκος (2020). “Towards a Re-Approach of Makam Theory Based on Practice and Repertoire: The Case of the Segah Phenomena”, Etnomüzikoloji Dergisi/Ethnomusicology Journal Yıl/Year: 3 • Sayı/Issue: 2, 2020
Νίκος Ανδρίκος (2020). “Konstantinos Psahos’un 1908’de Bizans Notasyonunda ÇEÇEN KIZI Notalaması”, YEGAH MÛSİKÎ DERGİSİ CILT III, Sayı 1, Haziran, 2020
Νίκος Ανδρίκος (2015) Η Εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης (1800-1922), Β΄ Έκδοση (εμπλουτισμένη), Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα
Α. Θεοδοσίου, Α. και Ε. Καλλιμοπούλου (επιμ.) (2020). Moυσικές Κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου: εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις. Αθήνα: Πεδίο.
Θεοδοσίου, Α. και Παπαδάκη, Ε. (επιμ.) (2018). Πολιτιστικές Βιομηχανίες και Τεχνοπολιτισμός: Πρακτικές και προκλήσεις. Αθήνα: Νήσος
Κυριάκος Καλαϊτζίδης(2020).  Κοσμική μουσική στη χειρόγραφη παράδοση της Ψαλτικής τέχνης., ΙΒΜ, Αθήνα, 2020
Κυριάκος Καλαϊτζίδης (2019). Rediscovered Musical Treasures: Exegeses of Secular Oriental Music, edited and transcribed from post-Byzantine music manuscripts into staff notation, National Music University, Bucharest 2019 (από κοινού με τον Θωμά Αποστολόπουλο)
Ηλίας Σκουλίδας και Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.) (2021). Ελλάδα και Αλβανία στον Ψυχρό πόλεμο. Πολιτικές, Ιδεολογίες, Νοοτροπίες. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
Ηλίας Σκουλίδας (επιμ), (2016). Narda/Οθωμανική Άρτα. Η Μετάβαση από την ύστερη Οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη, ΤΛΠΜ ΤΕΙ Ηπείρου-Σκουφάς Τόμος ΙΖ’, τ. 106, (Βιβλίο με CD. Επιλογή, επιμέλεια και διδασκαλία ηχογραφηθέντος υλικού καθώς και επεξεργασία, μίξη και τελικό mastering ηχογράφησης του CD, Μάρκος Σκούλιος)
Μάρκος Σκούλιος (2018) “Aspects generating variety in Eastern melodic multi-modality” Πρακτικά του International Symposium on Huseyin Sadettin Arel and Turkish Music (Κωνσταντινούπολη 13-14 Δεκεμβρίου 2017)
Μάρκος Σκούλιος (2012). “Modern Theory and Notation of Byzantine Chanting Tradition: A Near Eastern Musicological Perspective” Near Eastern Musicology Online vol.1, σελ. 15-34

Καλλιτεχνικό έργο (ενδεικτικά):
(δισκογραφία)

Νίκος Ανδρίκος
(2017) SEDEF KALAN MÜZIK Z, İstanbul, (σύνθεση, φωνή, λάφτα, τανμπούρ, ενορχήστρωση)
(2014) Motivasyon Ιδιωτική παραγωγή, MLK, (σύνθεση, λάφτα, φωνή, ενορχήστρωση)

Κυριάκος Καλαϊτζίδης
Σύνθεση, ενορχήστρωση, εκτέλεση:
The Musical Voyages of Marco Polo. World Village – Harmonia Mundi, Παρίσι 2014.
Το Παραμύθι της Μουσικής. «Εν Χορδαίς», Θεσσαλονίκη 2008.
Εξορία. «Εν Χορδαίς», Θεσσαλονίκη 2005.
Έρευνα, μουσική επιμέλεια, εκτέλεση:
Aman Sefarad!. Buda musique, Παρίσι 2015.
Melos. Accords Croisés, Παρίσι 2012.
Grèce: Musique d’ Asie Mineure et de Constantinople. Ζωντανή ηχογράφηση στο Theatre de la Ville – Abesse (Παρίσι) στο πλαίσιο της βράβευσή μας με το “Prix France Music des Musiques du Monde 2008”. Ocora – Radio France, Παρίσι 2010.
Έρευνα, κείμενα, μουσική επιμέλεια:
The water of my land, τραγούδια και σκοποί προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκό Έργο Extra!, Θεσσαλονίκη 2007.
Φίλοι καλωσορίσατε. Μουσική και τραγούδια της Βόρειας Θράκης από το αρχείο του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας – ΕΡΤ 3. «Εν Χορδαίς», Θεσσαλονίκη 2000.
Διεύθυνση σειράς «Μεγάλοι Δεξιοτέχνες της Μεσογείου», «Εν Χορδαίς», Θεσσαλονίκη:
Lampros Leontaridis, lyra. Έρευνα: Ηλίας Μπαρούνης. Κείμενα: Σωκράτης Σινόπουλος, Ηλίας Μπαρούνης. 2005.
Ahmed El Kalai, oud. Κείμενα – μουσική επιμέλεια: Mahmoud Guettat, Kamel Ferjani. «Εν Χορδαίς», 2005.
Samir Siblini, nay. Κείμενα – μουσική επιμέλεια: Imane Homsy. 2005.
Misirli Ahmet, darabuka. Κείμενα – μουσική επιμέλεια: Βαγγέλης Καρίπης, Πέτρος Κούρτης. 2005.
Ihsan Ozgen, lyra, tanbur, cello. Κείμενα – μουσική επιμέλεια: Yelda Ozgen. 2005.
Dariush Talai, setar, tar. Κείμενα – μουσική επιμέλεια: Χρήστος Καρράς. 2005.
Khmayyis Tarnan (1894 – 1964). Takht Musical de Tunis. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Kamel Ferjani, έρευνα – κείμενα: Mahmoud Guettat. 2005.

Μάρκος Σκούλιος
Συμμετοχή στις δισκογραφικές παραγωγές «Karşı», «Σχεδόν όπως παλιά» και «Meyhane – Καφέ Αμάν» του μουσικού σχήματος «Λωξάντρα» (2005), «Οι νόμοι του Σόλωνα» (2011), «En La Mar Ay Una Torre» (2002), “Narda/Οθωμανική Άρτα. Η Μετάβαση από την ύστερη Οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη” (2016)

(συναυλίες)

Νίκος Ανδρίκος
/5/2020, Online συναυλία με τίτλο: Urban songs from Istanbul, Smyrna and Mytilene (19th-20th century), ULUSLARARASI ETNOMÜZİKOLOJİ SEMPOZYUMU (ÇEVRİMİÇİ) INTERNATIONAL ONLINE ETHNOMUSICOLOGY SYMPOSIUM Dünyada ve Türkiye’de Etnomüzikolojinin Dünü, Bugünü, Yarını Past, Present and Future of Ethnomusicology in the World and Turkey Sempozyum Bildiri Kitabı, Book of Symposium Proceedings Bursa 2020
21/8/2019, Μουσικές της Πόλης και του Αιγαίου, İstanbul ve Ege ezgileri, με Derya Türkan, Ταξιάρχη Γεωργούλη και Αλέκο Καφούνη, Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρ. Ελευθεριάδη-Teriade, Μυτιλήνη
30/11/2017 Εκδήλωση στο ιστορικό μνημείο του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη. Εισήγηση: 19ncu asırda İzmirdeki Kilise Müziği (Η Εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης στον 19ο αιώνα), Συναυλία, σόλο-ρεσιτάλ: α΄ μέρος: Έργα Σμυρνιών Εκκλησιαστικών Συνθετών, β΄ μέρος: Rast Faslı (Λάφτα, φωνή), Διοργάνωση: İzmir Büyükşehir Belediyesi Μητροπολιτικός Δήμος Σμύρνης
2/11/2017, Συναυλία με το σχήμα MOTİVASYON στο ιστορικό μνημείο του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη. Θεματική: Egeyi seyrederken (Αγναντεύοντας το Αιγαίο), Διοργάνωση: İzmir Büyükşehir Belediyesi (Μητροπολιτικός Δήμος Σμύρνης)

Κυριάκος Καλαϊτζίδης: Καλλιτεχνικός Διευθυντής του μουσικού σχήματος «Εν Χορδαίς» και ούτι: Από την ίδρυσή του (1993) συνδυάζοντας την έρευνα με την ζωντανή μουσική πράξη, έχει πάνω από 900 εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ και σε συναυλιακούς χώρους (αναφέρονται ενδεικτικά):
Berlin Philharmonie, Bibliotheca Alexandrina, Salle Pleyel (Παρίσι), Lincoln Center (Νέα Υόρκη), Maison Symphonic (Μόντρεαλ), Theatre de la Ville (Παρίσι), The Grace Rainey Rogers Auditorium of Metropolitan Museum of Art (Νέα Υόρκη), Salle Pierre-Mercure (Μόντρεαλ), Bozar (Βρυξέλλες), Carl-Orff – Saal Gasteig (Μόναχο), Institut du Monde Arabe (Παρίσι), Sori Festival (South Korea), Shanghai World Music Festival, Cervantino Festival (Mexico), Opera de Lyon, Εκκλησία του Αγίου Μάρκου (Βενετία), Cornell Univercity (Ithaca), Parcel Room of South Bank (Λονδίνο), City Hall Concert Hall (Χονγκ Κονγκ), Melbourne Recital Centre, Ten Days on the Island (Τασμανία), Alte Oper (Φρανκφούρτη), Yapi Kredi Arts Festival (Κωνσταντινούπολη), Stimmen Festival (Lörach), Enescu Festival (Bucharest), Cemal Resit Rey Concert Hall (Κωνσταντινούπολη), Cite de la Music (Μασσαλία), The International Jerusalem Oud Festival, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ωδείο Ηρώδη Αττικού, Festival Radio France Montpelier, Centre des Musiques Arabes et Mediterraneennes (Τύνιδα), Fès Festival (Μαρόκο), Les Suds à Arles festival, Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Etnosoi! Festival (Ελσίνκι), Beiteddine Festival (Λίβανος), Journées Musicales de Carthage (Τύνιδα), Cairo Opera House, Palais Montcalm (Κεμπέκ), Byzantine Festival of Boston, Tropenmuseum (Άμστερνταμ), Gibraltar World Music Festival, Romanian Culture Institute (Βουκουρέστι), Théâtre Molière (Βρυξέλλες), Benaroya Hall  (Σηάτλ) κ.ά.

Μάρκος Σκούλιος
Καλλιτεχνικό έργο στα πλαίσια του ΕΒΑΜΙΠ – επιμέλεια, διδασκαλία και διεύθυνση του Μουσικού Συνόλου Narda :
Συναυλία λόγιας και λαϊκής Ανατολικής Μουσικής στην Αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφά Άρτας, Απρίλιος 2016
Επιλογή, επιμέλεια και διδασκαλία ηχογραφηθέντος υλικού καθώς και επεξεργασία, μίξη και τελικό mastering ηχογράφησης του CD που συμπεριλήφθηκε στον τόμο “Narda/Οθωμανική Άρτα. Η Μετάβαση από την ύστερη Οθωμανική περίοδο στην ελληνική πόλη”  που εκδόθηκε από το ΤΕΙ Ηπείρου και τον σύλλογο ΣΚΟΥΦΑ (Σκουφάς Τόμος ΙΖ’ – Άρτα 2016 – Τεύχος 106)
Συναυλία λόγιας και λαϊκής Ανατολικής Μουσικής σε εκδήλωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Παρηγορήτριας, Άρτα, Μάιος 2016
Συναυλίες ελληνικής παραδοσιακής και λόγιας και λαϊκής Ανατολικής Μουσικής σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Τρικάλων, Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων, Μάιος 2016
Συναυλία στο τριήμερο αφιέρωμα για τους Πρόσφυγες με τίτλο “για αυτούς που ήρθαν από την θάλασσα” που συνδιοργάνωσαν η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΤΕΙ Άρτας, Ιούνιος 2016
Συναυλία Ανατολικής Μουσικής σε εκδήλωση του Δήμου Άρτας στον  αύλειο χώρο της Αγίας Θεοδώρας, Άρτα, Ιούνιος 2016
Συναυλία-αφιέρωμα σε λόγιες και λαϊκές Μουσικές της Εγγύς και Μέσης Ανατολής στα πλαίσια Ημερίδας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων, Δεκέμβριος 2016
Συναυλία ελληνικής παραδοσιακής και λόγιας και λαϊκής Ανατολικής Μουσικής, στην Πανελλήνια συνάντηση Μουσικών Σχολείων, Δημοτικό Θέατρο Καβάλας, Μάιος 2017
Συναυλία με θέμα “Μουσικοί διάλογοι με το οθωμανικό παρελθόν”, στα πλαίσια του συνεδρίου “Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2017” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στον Υπαίθριο Χώρο του Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων, Ιούνιος 2017
Μουσικό-θεατρική παράσταση-αφιέρωμα στην Σμύρνη σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, Καλαμπάκα, Μάιος 2018
Συναυλία-αφιέρωμα στους Ρωμιούς συνθέτες της Πόλης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων  «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» που οργανώνει ο Δήμος Καβάλας, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Συναυλία-αφιέρωμα στους Ρωμιούς συνθέτες της Πόλης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων  «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» που οργανώνει ο Δήμος Καβάλας, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάιος 2019
Συναυλία-αφιέρωμα σε Ρωμιούς συνθέτες της Πόλης της ύστερης περιόδου (τέλη 19ου – 20ός αι.) με συμμετοχή και των καθηγητών του τμήματος Ανδρίκου Νικόλαου και Παύλου Ελευθέριου στην αίθουσα του Συλλόγου «Μακρυγιάννη» τον Μάιο του 2019. Την συναυλία προλόγισε ο Διευθυντής του ΕΒΑΜΙΠ Σκουλίδας Ηλίας
Συναυλία λόγιας και λαϊκής μουσικής της Πόλης με σολίστα τον τραγουδιστή Sait Berker Seymenoğlu στην Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άρτας, Δεκέμβριος 2019
Μουσική παράσταση – μέρος της τελετής αναγόρευσης του καθηγητή Francis Creed στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (26 Φεβρουαρίου 2020).
Συμμετοχή σε συναυλίες με ρεπερτόριο ανατολικής μουσικής δίπλα σε διεθνώς καταξιωμένους ερμηνευτές, όπως οι Ghada Shbeir (Λίβανος), Halil Neciboğlu (Τουρκία), Recep Birgit (Τουρκία), Ahmed Erdoğdular (Τουρκία), Mohammad Rahim Khushnawaz (Αφγανιστάν), Omer Erdogdular (Τουρκία), Kudsi Erguner (Τουρκία), Sol Hasan (Τουρκία), Sükrü Kabacı (Τουρκία), Ross Daly, Necati Çelik (Τουρκία), Samir Siblini (Λίβανος), Iman Homsy (Λίβανος), Kiya Tabassian (Περσία), Ziya Tabassian (Περσία) (1994-Σήμερα)