ΕΒΟΜΙΠ

Εργαστήριο Βαλκανικής και Οθωμανικής Μουσικής, Ιστορίας και Πολιτισμών − ΕΒΟΜΙΠ (Laboratory for the Study of Balkan and Ottoman Music, History and Cultures).

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προσέγγιση ενός ευρύτατου υλικού, προσπελάσιμου με διαφορετικά διανοητικά εργαλεία και μεθόδους, ανάλογους με την επιστημονική σκευή των συμμετεχόντων, και με άξονα ή αφορμή τη μουσική. Κατά συνέπεια επιδιώκεται η ανάδειξη ευρύτερων πολιτισμικών φαινομένων, η αποτύπωση των εγχώριων κουλτουρών και η ιστορική τους διάσταση. Ως γεωγραφικός χώρος περιγράφεται η γεωφυσική, ιστορική και πολιτισμική ενότητα στην οποία διαμορφώθηκαν οι πολιτισμοί, οι οποίοι μελετώνται και θεραπεύονται κατά μεγάλο ποσοστό στο ΤΛΠΜ. Ως χρονική ενότητα προτάσσεται η νεώτερη και σύγχρονη εποχή στον ευρύτερο χώρο. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την εκπαιδευτική πράξη, την ερευνητική διάσταση και την εκτελεστική διαδικασία.

Οι προοπτικές ανάπτυξής του εξυπηρετούνται από την ώσμωση των διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων που συνυπάρχουν στο ΤΛΠΜ με τη διεπιστημονική προσέγγιση συγκεκριμένων περιπτώσεων μελέτης. Με αφορμή ή επικεντρώνοντας σε μουσικές περιπτώσεις η παραγωγή νέας γνώσης σε σχετικά μη χαρτογραφημένες επιστημονικές περιοχές, όπως η μουσική και η μουσικολογία και τα έθνη−κράτη ή οι αυτοκρατορίες, ο λόγος και η χρήση της ιστορίας στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης, ιστορικές, πολιτισμικές και θεωρητικές διαστάσεις σε ζητήματα όπως οι αστικές μουσικές ή της υπαίθρου, εγγράμματες ή προφορικές.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα υποστηρίζει εστιάζονται:

α) Στην κάλυψη αρχικά σε προπτυχιακό και στη συνέχεια σε μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του ΤΛΠΜ σε μουσικολογική έρευνα και σε ιστορική τεκμηρίωση αναφορικά με το χώρο της βαλκανικής και της οθωμανικής μουσικής. Σε αυτό το επίπεδο είναι επιθυμητή η συνδρομή όλων των γνωστικών αντικειμένων των κοινωνικών επιστημών, τα οποία θεραπεύονται στο ΤΛΠΜ.

β) Στην έρευνα για την οθωμανική και τη βαλκανική μουσική, σε συνδυασμό με τη μελέτη των βαλκανικών κοινωνιών και πολιτισμών στην ιστορική τους διάσταση.

γ) Στην υποστήριξη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών σχετικές με το οθωμανικό και το βαλκανικό παρελθόν.

δ) Στη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και μουσικών εκδηλώσεων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του ΕΒΟΜΙΠ.

ε) Στην εκδοτική αποτύπωση της προαναφερθείσας επιστημονικής παραγωγής.

στ) Στην μελέτη της οθωμανικής και βαλκανικής μουσικής με συγκεκριμένες επιτελεστικές φόρμες και εκτελεστική πρακτική.

Οι σκοποί του Εργαστηρίου είναι:

  • Η ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας, η οποία παράγεται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Λαϊκής και  Παραδοσιακής  Μουσικής  του ΤΕΙ Ηπείρου. Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, οι οποίες θα παράγουν νέα καινοτόμα γνώση. Επιθυμητή και επιβεβλημένη η συμμετοχή των φοιτητών με σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση πρωτογενούς πραγματολογικού υλικού και με διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία. Απώτερος και επιθυμητός στόχος η εκπόνηση αυτόνομων ή σε συνεργασία πρωτότυπων ερευνητικών μελετών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθηγητές, φοιτητές και συνεργάτες στο ευρύτερο  πεδίο  των βαλκανικών πολιτισμών.
  • Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου σε σπουδές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών, καθώς και σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Περαιτέρω η καινοτόμος διδασκαλία με διεπιστημονική προσέγγιση. Με ευθύνη των διδασκόντων του Εργαστηρίου επιλέγονται ενότητες ως αντικείμενο μελέτης με σκοπό τη λεπτομερή και εντατική μελέτη τους. Η μελέτη θα περιλαμβάνει το θεωρητικό πεδίο και τον εμπλουτισμό της γνώσης με νέο υλικό, την ένταξη στο ευρύτερο ιστορικό /πολιτισμικό πλαίσιο και παράλληλα θα έχει και τη πρακτική διάσταση με την εφαρμογή παραδειγμάτων, τα οποία θα προσδοκούν τη δημιουργική αφομοίωση μουσικών και πολιτισμικών δεδομένων.  Χρήσιμο  στοιχείο  είναι  η κατανόηση προφορικών διαστάσεων των εν λόγω φαινομένων.
  • Η εκτελεστική πρακτική: ουσιώδης πτυχή σε ένα μουσικολογικό Τμήμα. Στην ουσία με ενδεικτικές ή παραδειγματικές χρήσεις θα γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων της προηγηθείσας έρευνας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μουσικολογικά δεδομένα. Παράλληλα θα επιτελείται η αφομοίωση όλης της προηγηθείσας γνώσης με επιλεγμένο ρεπερτόριο και κατάλληλους τύπους μουσικών σχημάτων. Επίσης, η αποτύπωση της μουσικής φόρμας σε συνδυασμό με το μουσικό υλικό και ανάδειξη της ολοκληρωμένης μουσικής φυσιογνωμίας του φαινομένου.
  • Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο απώτερος σκοπός του ΕΒΟΜΙΠ είναι η διάχυση της παραγόμενης γνώσης, καθώς δεν πρέπει να περικλείεται αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά ευρύτερες κοινωνικές ομάδες να γίνονται δέκτες της επιστημονικής παραγωγής.